Mey Bi Rang Album Print
- Sanama (Bayat Esfehan)
- Cheshme Mast (Bayat Esfehan)
- Khan Vahdat (Chahar Gah)
- Khalvate Darvishan (Shoshtari)
- Chahar Mazrab (Bayate Tork)
- Mey Elst (Bayate Tork)
- Cheshm Mast (Segah)
- Ho Madad (Shor)
- Man Na Manam Na Man Manam (Bayate Tork)